การลงทะเบียนผู้ประสงค์จะไปทำงานต่างประเทศ

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงานกับทางบริษัทจัดหางาน ซี ที ไอ กรุงเทพ จำกัด (CTI Group Bangkok) กรุณาปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

ผู้สมัครงานจะต้องไปแจ้งลงทะเบียน “เพื่อการไปทำงานต่างประเทศ” เป็นอันดับแรกที่ ตึก ส.ป.ส. ชั้น 11 สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน (Thailand Overseas Employment Administration (TOEA) www.overseas.doe.go.th) เมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้วให้นำ บัตรผู้ลงทะเบียนไปทำงานต่างประเทศ (บัตรสีฟ้า) ที่ได้จากกรมแรงงานมายื่นให้กับเจ้าหน้าที่ในวันที่มีนัดสัมภาษณ์กับทางบริษัทฯ

คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียน

1. อายุ 20 ปีขึ้นไป

2. มีสุขภาพดีไม่มีโรคประจำตัวหรือโรคติดต่อร้ายแรง

3. มีฝีมือในตำแหน่งที่จะลงทะเบียน

4. มีความพร้อมที่จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศ

หลักฐานประกอบการลงทะเบียน

1. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ชุด

2. ใบรับรองทดสอบฝีมือ / ประสบการณ์ พร้อมสำเนา 1 ชุด (ถ้ามี)

3. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 1 รูป

*** หากใช้บัตรประจำตัวประชาชนแบบใหม่ (Smart Card)

ใช้เอกสารประกอบการลงทะเบียน ดังนี้

1. บัตรประจำตัวประชาชน

2. ใบรับรองทดสอบฝีมือ / ประสบการณ์ พร้อมสำเนา 1 ชุด (ถ้ามี)

คำเตือน

หากลงทะเบียนไว้แล้วยังไม่ได้งานและยังประสงค์ที่จะไปทำงาน ให้แจ้งยืนยันทุก 3 เดือน ที่กรมการจัดหางาน หรือ สำนักงานจัดหางานจังหวัด และ สำนักจัดหางานกรุงเทพ เขตพื้นที่ 1-10 โดยส่งไปรษณียบัตร หรือจดหมาย หรือโทรศัพท์ มิฉะนั้นรายชื่อจะถูกตัดออกจากศูนย์ทะเบียน

สถานที่ตั้ง:

สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ

Thailand Overseas Employment Administration(TOEA)

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

ชั้น 10 – 12 อาคารสำนักงานงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3
บริเวณภายในกระทรวงแรงงาน ถ.มิตรไมตรี แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย

Tel: (02) 245-9440     Fax: (02) 245-9430

www.overseas.doe.go.th